RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EXON SP. Z O.O. z siedzibą w Toruniu ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, @: contact@glow.ly

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i/lub działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz dochodzenia i obrony roszczeń w związku z zawartą umową, w celach archiwalnych (np. dowodowych – zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych lub o Banki, firmy audytowe i konsultingowe, biuro rachunkowe o Firmy świadczące usługi IT i cloud, transportowe, pocztowe, kurierskie, o inne podmioty uczestniczące w realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy.
* Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EXON SP. Z O.O. z siedzibą w Toruniu w celu otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej oraz w celach marketingowych podmiotów z nią współpracujących.